Sertifikaatti on laatua

PYR Info pyysi kahta Suomen johtavaa arvioijaa avaamaan, mistä sertifioinnista on kysymys ja miltä sen tulevaisuus näyttää.

Inspecta Sertifiointi Oy:n pääarvioija Tuulikki Lammin tehtäviin kuuluu organisaatioiden johtamisjärjestelmien vaatimustenmukaisuuden arviointi. Matti Hukari on Suomen Bureau Veritaksen sertifiointitoiminnan päällikkö.

Heille esitettiin neljä kysymystä:

1.
Mitä yrityksenne tällä alueella tekee?

2.
Miten ympäristö- ja laatusertifikaatteja myönnetään?

3.
Minkälaisia muutoksia sertifikaatteihin on mahdollisesti tulossa ja mikä niiden tulevaisuus on?

4.
Edellytetäänkö sertifikaattia hakevilta yrityksiltä myös pakkausten hyötykäyttövelvoitteiden täyttämistä? Ovatko asiat yrityksissä tältä osin yleensä kunnossa?

Tuulikki Lammi

1.
Inspecta-konsernilla on laaja valikoima tarkastus-, testaus-, sertifiointi- ja arviointipalveluita. Inspecta Sertifiointi tarjoaa näistä sertifiointi-, arviointi- ja muita todentamispalveluita. Meiltä saa apua muun muassa organisaatioiden johtamiskäytäntöjen parantamiseen ja tuotteiden laadun varmistamiseen: tuotesertifiointi, rakennustuotteiden laadun varmistus ja maksupäätelaitteiden hyväksyntä.

2.
Sertifiointi lähtee aina asiakkaan tarpeesta. Asiakas tunnistaa tarpeen parantaa johtamiskäytäntöjä ja ottaa avuksi standardin, joka voi olla ISO 9001 -laadunhallintajärjestelmä, ISO 14001 -ympäristöjärjestelmät tai muu johtamisjärjestelmästandardi.

Inspecta suunnittelee ja toteuttaa arvioinnin asiakasyrityksessä, jossa tarkastellaan standardin toteutumista. Arvioinnissa todennetaan, ovatko standardin vaatimat menetelmät käytössä. Tavoite on parantaa prosessien toimivuutta ja tehokkuutta, jotta tavoitteet saavutetaan.

3.
Sertifiointi perustuu standardeihin, eli muutokset vaatimustasoon tulevat standardien kautta. Standardit peilaavat yhteiskunnassa asetettuja vaatimuksia ja hyviä toimintatapoja, joita tahdotaan edistää. Yhteiskunnan vaatimukset turvallisuudelle ja toiminnan laadulle ovat kiristymässä ja kiristyvät vain tulevaisuudessa. Tämä tarkoittaa, että sertifiointi on hyvässä, jatkuvassa kasvussa.

4.
Pakkausten hyötykäyttövelvoitteen täyttyminen on lakisääteinen vaatimus, joka ISO 14001 -sertifioidun yrityksen pitää täyttää. ISO 14001 on ympäristöjärjestelmästandardi.
Valitettavasti meillä ei ole tilastoa, missä yrityksissä on havaittu puutteita tässä asiassa, mutta mikäli yrityksessä on ISO 14001 -sertifikaatti, asian pitää olla kunnossa.

Matti Hukari

1.
Bureau Veritas Certification on sertifioinut maailmanlaajuisesti eri organisaatioiden laatujärjestelmiä ISO 9001 -standardin mukaisesti jo vuodesta 1988 ja ympäristöjärjestelmiä standardin ISO 14001 mukaisesti vuodesta 1996. Sertifioitavien johtamisstandardien määrä on lisääntynyt ja monipuolistunut huomattavasti 20 vuoden kuluessa.

Tätä nykyä laatu- ja ympäristöjärjestelmien lisäksi tuotevalikoimiimme kuuluvat työterveyttä ja -turvallisuutta, elintarviketurvallisuutta, sosiaalista vastuuta ja tietoturvallisuutta koskevien standardien mukaiset sertifioinnit sekä lukuisa joukko teollisuuden alakohtaisia serti¬fiointeja.

2.
Myöntämisprosessi alkaa sertifikaattia hakevan organisaation tarpeista ja yhteydenotosta. Yleensä organisaatiolle on tullut asiakkailta toivomuksia tai vaatimuksia osoittaa toimintansa laaduntuottokyky tai ympäristönäkökohtien huomioiminen sertifioinnin avulla. Yhä useammin on lähtösysäyksenä myös itse tunnistettu toiminnan kehittämisen tarve.

Tämän jälkeen pyydämme keskeisiä tietoja organisaation toiminnan laajuudesta sekä prosesseista. Näiden tietojen pohjalta teemme tarjouksen.

Kun sopimus on solmittu, suunnittelemme sertifiointiin kuuluvan auditoinnin aikataulun ja kohteet. Auditoinnissa arvioidaan prosessien kuvaukset ja niiden noudattaminen sekä toiminnan vaikuttavuus.

Kun mahdolliset auditoinnissa havaitut poikkeamat viitestandardiin nähden on hyväksyttävästi korjattu, sertifikaatti myönnetään. ISO 9001 ja ISO 14001 ovat voimassa kolme vuotta edellyttäen, että sertifiointijaksolle sovitut määräaikaisauditoinnit tehdään.

3.
ISO 9001 ja 14001 uudistuvat noin kuuden vuoden välein. Tämä on tarpeen, sillä laatujohtamisopit kehittyvät jatkuvasti, ja tieteen kehityksen myötä ympäristönäkökohtien arvottaminen muuttuu. Muutos vaatii panostamista auditoijien osaamiseen. Sertifiointimenettelyjen kehittyminen riippuu toimintaamme määrittävien akkreditointisäädösten muutoksista. Nekin painottavat auditoijien osaamisen jatkuvaa kehittämistä.

Uskon, että sertifioinnit yleistyvät edelleen. Sertifiointi on keskeinen tapa hallita maantieteellisesti yhä kauempana asiakkaistaan olevien toimittajien luotettavuutta.

Kansainvälisen kaupan kasvu on 30 vuoden aikana ollut lähes tuplasti nopeampaa kuin valtioiden keskimääräinen talouskasvu. Kansainvälinen kauppa ja muu kansainvälinen yhteistyö lisääntyvät edelleen, ja sertifiointitoiminta palvelee yhä enemmän myös valtioiden viranomaisia lukuisissa valvontatehtävissä.

Sertifiointilaitosten yhteistyö laajenee edelleen sekä kansallisten viranomaisten että ylikansallisten organisaatioiden kuten YK:n kanssa.

4.
Kyllä edellytetään, ja asiat ovat yleensä kunnossa. Mikäli auditoinneissa havaitaan puutteita, siitä kirjataan poikkeama, eikä sertifikaattia voida myöntää, ennen kuin pakkausten hyötykäyttövelvoitteet on täytetty.

Teksti Pertti Suvanto | kuva Atte Lakinnoro