Näkökulma 9.9.2013

Oli hienoa olla mukana

Vuoden 2006 tammikuusta tämän vuoden elokuuhun asti minulla on ollut ilo ja kunnia kertoa teille lukijoille mitä tapahtuu pakkausketjun loppupäässä, kierrätys- ja hyötykäyttöpuolella. PYR Oy on tehnyt yhteistyötä tuottajayhteisöjen ja muiden sidosryhmien kanssa, ja Suomi on saavuttanut hyvin pakkauksille asetetut hyötykäyttötavoitteet.

Olen koko ajan painottanut sitä, että pakkausten ja pakkaamisen merkitys on aivan muualla kuin jätehuollossa. Pakkausten tehtävänä on suojata tuotteita ympäristöltä ja ympäristöä tuotteilta, olla osa monimuotoista logistiikkaketjua sekä estää muun jätteen syntyä.

Pakkausasetuksen luonnosta on viimeistelty kesän aikana. Asetuksen viivästyminen johtuu asian vaikeudesta lakia laativille ja sitä valvoville viranomaisille sekä pakkaajille ja pakattujen tuotteiden maahantuojille.

Jätelain ensimmäisessä pykälässä todetaan, että lain tarkoituksena ja tavoitteena on ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle sekä vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, varmistaa toimiva jätehuolto ja ehkäistä roskaantumista. Tätä tavoitetta ei voi muilla vaatimuksilla kumota. Jätelain 49 § esittää, että tuotteen voi maksutta ja vaivattomasti luovuttaa tuottajan järjestämään vastaanottopaikkaan. Tuottajavastuun piiriin kuuluvia tuotteita pitää kerätä erikseen kierrätystä varten, lisäksi on vastattava järjestelmän kierrätyskelvottoman osan muusta hyödyntämisestä sekä loppusijoittamisesta. Koko järjestelmässä on huomioitava sen aiheuttamat ympäristörasitteet. Pakkaajilta ja pakattujen tuotteiden maahantuojilta ei voi vaatia perusjätehuollon tarjoamista käytöstä poistetuille pakkauksille, vaan ainoastaan tuottajavastuuseen kuuluvan jakeen käsittelyä jätelain mukaisesti.

Uudessa jäteasetuksessa 179/2012 on yhdyskuntajätteellä 50 %:n kierrätystavoite, josta vastaavat omalta osaltaan muun muassa kunnat ja yritykset. Yhdyskuntajätteessä on noin yksi kolmasosa pakkauksia, niistä kierrätetään jo nyt 59 %. Pakkausjätteiden kierrätysvaatimusten lisäys tai tiukat vaatimukset vastaanottoverkostolle eivät oleellisesti nosta yhdyskuntajätteen kierrätystä, mutta ne aiheuttavat ympäristökuormaa sekä kohtuuttomia kustannuksia ja investointeja pakkaavalle teollisuudelle ja kaupalle.

Tiedän, että ennemmin tai myöhemmin ratkaisut ongelmiin löytyvät yhteistyössä
eri tahojen kanssa. Toivon kuitenkin, että kustannukset ja ympäristörasitteet pysyvät kurissa. Elokuun alussa jäin eläkkeelle, enkä enää osallistu uuden pakkausasetuksen täytäntöönpanoon. PYRin uusi toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen jatkaa hyvin sujunutta työtä eteenpäin, minun on aika sanoa näkemiin. Hoitakaa homma kotiin!