Ennen-nyt-tulevaisuudessa: Pakkausten tuottajavastuun huominen

Tuottajavastuu on ollut osa Suomen lainsäädäntöä vuodesta 1997. Yritysten kantama vastuu pakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä on osoittautunut lyhyessä ajassa tuloksekkaaksi. Ei siis ihme, että tuottajavastuu vain laajenee tulevaisuudessa.

Teksti Heli Satuli

2017

RINKI onnistuu pystyttämään valtakunnallisen pakkausjätteen keräysverkoston erittäin tiukalla aikataululla, sillä kesällä 2014 voimaan tullut pakkausasetus jättää rakentamiselle aikaa alle puolitoista vuotta. RINKI-ekopisteverkosto osoittaa saman tien toimivuutensa. Ensimmäisenä toimintavuonna tuottajavastuullisten yritysten kustantama yli 1850 ekopisteen verkosto kerää kuluttajilta yhteensä 22 800 tonnia pakkausjätettä kierrätettäväksi.

Vuonna 2017 pakkausjätteen kokonaiskierrätysaste Suomessa on 65 prosenttia. Suomi saavuttaa kaikki voimassa olevat EU:n materiaalikohtaiset kierrätystavoitteet.

2018

EU:n uudistunut pakkaus- ja pakkausjätedirektiivi tiukentaa pakkausjätteiden kierrätystavoitteita ja muuttaa kierrätetyn määrän laskentatapaa. Vuoteen 2025 mennessä muovipakkausten kierrätysaste on oltava vähintään 50 %, puupakkausten 25 %, metallipakkausten 70 %, lasipakkausten samoin 70 % sekä paperi- ja kartonkipakkausjätteen vähintään 75 painoprosenttia.

EU-komissio julkistaa myös kunnianhimoisen kertakäyttömuovi- eli SUP-direktiivin (Single Use Plastics). Direktiivillä pyritään rajoittamaan kertakäyttömuovien kulutusta ja laajentamaan muovituotteiden valmistajien ja maahantuojien vastuuta muovijätteestä.

Kaatopaikoille päätyvän yhdyskuntajätteen määrä on kutistunut Suomessa 3 prosenttiin.

2019

EU-direktiivien edellyttämä jätelainsäädännön uudistus alkaa Suomessa. Uudistetut jäte- sekä pakkaus- ja pakkausjätedirektiivit olisi tuotava kotimaiseen lainsäädäntöön kesään 2020 mennessä.

SUP-direktiivi hyväksytään ennätysaikataulussa. Kertakäyttömuovidirektiivi laajentaa tiettyjen pakkausten tuottajavastuuta. Tuoteryhmästä riippuen direktiivi edellyttää monenlaisia toimenpiteitä.

2020

Suomi ei saa tuotua jäte- sekä pakkaus- ja pakkausjätedirektiivien vaatimuksia kotimaiseen lainsäädäntöön ajoissa. Samaan aikaan käynnissä on SUP-direktiivin kansallinen toimeenpano, jota jarruttaa kuitenkin puutteellinen ohjeistus: Komissiolta odotetaan yli kymmentä ohjetta ja täytäntöönpanosäädöstä direktiiviin liittyen. SUP-direktiivin vaatimukset olisi tuotava jäsenmaiden lainsäädäntöön kesään 2021 mennessä.

RINKI-ekopisteiltä kerätään kierrätettäväksi jo 57 800 tonnia pakkausjätettä. Pakkausten kierrätysaste on Suomessa 71 %. Kaatopaikoille päätyy enää 0,5 % kaikesta yhdyskuntajätteestä.

2021

Uudistettu jätelaki astuu voimaan heinäkuussa. EU:n vaatimukset saadaan näin osaksi kotimaista lainsäädäntöä vuoden aikataulusta myöhässä. Jätelaki laajentaa merkittävästi pakkausten tuottajavastuuta ja lisää yritysten kustannuksia: Kiristyneiden kierrätystavoitteiden saavuttamisen ja Rinki-ekopisteverkoston lisäksi yritysten on jatkossa vastattava myös kotitalouksien kiinteistökeräyksestä vähintään 5 asunnon taloyhtiöissä. Tämä yritysten laajentunut kustannusvastuu astuu voimaan heinäkuussa 2023. Viimeistään tuolloin alkaa kartonki-, lasi-, metalli- ja muovipakkausten keräys taloyhtiöistä kuntien järjestämänä. Yritysten vastuulla on 80 prosenttia koko tuottajavastuun kokonaiskustannuksista.

Lisäksi muovinkeräyspisteiden määrä RINKI-ekopisteillä kasvaa vähintään 1000:een.

Näiden ohella lajittelu- ja erilliskeräysvaatimukset laajenevat koskemaan myös yritysten pakkausjätteitä ja tuottajavastuu ulotetaan koskemaan ulkomaisia verkkokauppoja.

Lisäksi tuottajavastuuvelvoitteiden piiriin tulevat kertakäyttömuoveja eli niin sanottuja SUP-tuotteita (single used plastics) koskevat valistus-, raportointi- ja roskaamisen ehkäisemistoimet sekä kuntien siivouskustannukset. Nämä kaikki uudet velvollisuudet lisäävät lähivuosina merkittävästi tuottajavastuun kustannuksia.

Jätelaki muuttaa myös pakkausten tuottajayhteisöjä: niiden on jatkossa tarjottava palvelut kaikille pakkausmateriaaleille. Tähän saakka kullakin pakkausmateriaalilla on ollut oma tuottajayhteisö. Suomen Pakkaustuottajat (SPT) perustetaan ja se ryhtyy laatimaan viranomaiselle hakemusta saadakseen monimateriaalituottajayhteisöstatuksen.

2022

Suomen Uusiomuovi (SUM) Oy jättää keväällä viranomaisille tuottajayhteisöhakemuksensa. Suomeen on näin muodostumassa ensimmäistä kertaa kaksi kilpailevaa monimateriaalituottajayhteisöä.

Syyskuussa Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyy Suomen Pakkaustuottajat (SPT) Oy:n tuottajarekisteriin ja yhtiö aloittaa toimintansa kaikki pakkausmateriaalit kattavana tuottajayhteisönä. SUM odottaa vielä viranomaisen päätöstä.

Eduskunta saa käsiteltäväkseen jätelain muuttamista koskevan hallituksen esityksen. Esityksellä on tarkoitus toimeenpanna loputkin SUP-direktiivin edellyttämistä toimenpiteistä. Tuottajavastuusääntelyn piiriin sisällytetään uusina tuoteryhminä useita kertakäyttöisiä muovituotteita, tuottajille säädetään uusi kustannusvastuu tietyistä kuntien toteuttamista jätehuolto- ja siivoustoimista, miljoonan euron liikevaihtoraja poistetaan sekä palvelupakkausten ja viljelijäpakkausten tuottajan määritelmää muutetaan.

2022–2023

EU-komissio valmistelee parhaillaan uutta sääntelyä: vuoden 2022 lopussa osana kiertotalouspakettia julkaistavaa pakkaus- ja pakkausjätedirektiiviä sekä 2023 julkaistavaa jätepuitedirektiivin uudistusta. Molemmat lainkappaleet tuovat jälleen tullessaan isoja muutoksia tuottajavastuuseen ja koko pakkausten arvoketjuun jokaisessa EU-maassa.

 

Pakkausten tuottajavastuu täyttää tänä vuonna 25 vuotta. RINKI-verkkolehden juttusarjassa pureudutaan tuottajavastuun kehitykseen. Juttusarjan edellinen osa käsitteli tuottajavastuun historiaa.