Ringin yritys- ja kuluttaja-asiakkaat kertoivat mielipiteensä

Rinki kartoitti marraskuussa 2018 kyselytutkimuksella sekä yritysasiakkaiden mielipiteitä Ringistä että kuluttajien lajittelukäyttäytymistä ja Rinki-ekopisteiden käyttöä. Yritysasiakkaat pitivät Rinkiä vahvana asiantuntijana, kuluttajista 79 % oli tyytyväisiä Rinki-ekopisteiden sijoitteluun.

Teksti Rinki

Kuva iStockphotos

Yritysasiakastutkimuksessa selvitettiin Ringin yritysasiakkaiden ja tuottajayhteisöjen näkemyksiä Ringin toiminnasta. Ringin vahvuutena nousi esiin ennen kaikkea vahva osaaminen ja asiantuntijuus. Kehittämiskohteina asiakkaat toivoivat Ringiltä enemmän asiakaslähtöisyyttä, toiminnan läpinäkyvyyttä ja aktiivisempaa viestintää. Pakkaustietojen raportoinnin yksinkertaistaminen sekä raportointiohjeiden selkeyttäminen koettiin myös tarpeelliseksi.

Yritysasiakkailta saatu palaute auttaa Rinkiä kehittämään toimintaansa asiakkaiden odotusten mukaan. Kokonaisarvosanaksi yritysasiakkaat antoivat Ringille 3,6/5.

Kuluttajien lajitteluinto kasvanut

Ensimmäinen Ringin kuluttajatutkimus tehtiin vuonna 2017. Pakkausjätteiden lajitteluhalukkuus on kasvanut viimeisen kahden vuoden aikana 43 %:ssa kotitalouksista, 53 % katsoi halukkuutensa pysyneen ennallaan.

Eniten lajitellaan kartonki- ja lasipakkauksia, lähes yhtä ahkerasti myös metallipakkauksia. Muovipakkausten lajitteluinto on lisääntynyt selvästi vuoteen 2017 verrattuna.

Tärkeimmäksi syyksi lajittelulle mainittiin halu vähentää ympäristön roskaantumista

Ringin kyselyssä tärkeimmäksi syyksi lajittelulle mainittiin halu vähentää ympäristön roskaantumista. Myös kierrätyksen rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä nähtiin entistä tärkeämpänä. Vuoden 2017 kyselyn tapaan kuluttajien lajitteluintoa laskee riittämätön tila kotona monille eri astioille, vain noin kolmannes piti syynä liian kaukana olevia keräyspisteitä.

Rinki-ekopisteiden sijoitteluun ollaan tyytyväisiä

Rinki-ekopisteet on keskitetty paikkoihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä, kuten kauppojen yhteyteen. Vastaajista 79 % onkin erittäin tai melko tyytyväisiä Rinki-ekopisteiden sijoitteluun omalla paikkakunnallaan. Erityisten tyytyväisiä oltiin pisteiden toimivuuteen.

Rinki-ekopisteiden käyttö on myös yleistynyt jonkin verran: 40 % (33 % vuonna 2017) vastaajista on käyttänyt pisteitä, 40 % (44 %) ei ole käyttänyt ja 20 % (23 %) ei osaa sanoa. Eniten Rinki-ekopisteitä käyttävät 65–79-vuotiaat ja 25–34-vuotiaat. Jos vastaaja ei ollut käyttänyt Rinki-ekopistettä, johtui se useimmiten siitä, että omassa kiinteistössä kerättiin myös pakkausjätettä.

Lajitteluohjeet tunnetaan

Ringin valtakunnalliset pakkausjätteiden lajitteluohjeet löytyvät muun muassa jokaisen keräysastian kyljestä ja Rinkiin.fi-sivustolta. Kyselyyn vastanneista 70 % on tutustunut lajitteluohjeisiin. Pakkausjätteiden kierrätyksestä etsitään tietoa erityisesti internetistä, jäteastioiden ohjekylteistä sekä kotiin jaetuista kierrätysohjeista.