Ekomodulaation ABC

Vuonna 2021 uudistunut jätelaki toi mukanaan vaatimuksen pakkausten kierrätysmaksujen ekomoduloinnista eli porrastamisesta. Ekomodulaatio kannustaa yrityksiä kehittämään yhä paremmin kierrätettävissä olevia pakkauksia.

Teksti Veera Niemelä

Mikä ekomodulaatio?

Ekomodulaatio tarkoittaa pakkausten kierrätysmaksujen porrastamista, joka on tullut Suomessa käyttöön vuoden 2023 alusta. Suomessa tuottajavastuulliset yritykset maksavat markkinoille tuomiensa pakkausten keräyksestä ja kierrätyksestä kierrätysmaksujen muodossa.

Pakkausten kierrätysmaksut pakkaustuottajille on vuoden 2023 alusta ekomoduloitu, eli porrastettu siten, että materiaaliltaan helposti kierrätettävien pakkausten kierrätysmaksu on pienempi kuin vaikeammin kierrätettävien pakkausten. Esimerkiksi monomuovipakkausten, eli yhtä muovilajia sisältävien muovipakkausten kierrätysmaksu on alempi kuin useita eri muovilajeja sisältävien pakkausten.

Pakkausten tuottajayhteisöt, Suomen Pakkaustuottajat Oy ja Sumi Oy, määrittelevät porrastetut kierrätysmaksut kumpikin omille asiakkailleen. Tuottajat raportoivat käytetyt pakkausmäärät vuosittain Ringille. Kierrätysmaksulaskutus perustuu tonnikohtaisiin kierrätysmaksuihin ja yrityksen markkinoille tuomiin pakkausmääriin.

Mitä ekomodulaation taustalla on?

Vaatimus ekomodulaatiosta tulee EU-lainsäädännöstä, ja se on kirjattu Suomen jätelakiin. Lain mukaan kierrätysmaksuissa tulee ottaa huomioon muun muassa pakkausten kierrätettävyys, uudelleenkäytettävyys sekä kestävyys.

Kierrätysmaksujen ekomodulaatiolla pyritään kannustamaan yrityksiä tuomaan markkinoille yhä kierrätettävämpiä pakkauksia ja siten edistämään pakkausjätteen kierrätystavoitteiden saavuttamista. Vuonna 2020 Suomessa kierrätettiin 61 % pakkausjätteestä, kun vuonna 2025 tavoite on 65 % ja vuonna 2035 70 %.

Millainen aikataulu ekomodulaatiolla on?

Vuoden 2023 alussa – eli vuoden 2022 pakkaustietojen raportoinnissa – otettiin käyttöön ekomodulaatioluokat pakkausjätteelle, eli porrastetut hintaluokat pakkauksen kierrätettävyyden mukaan.

Vuonna 2024 otetaan käyttöön uudet ekomodulaatioluokat metallille ja paperikuidulle. Muovin ja lasin ekomodulaatioluokat pysyvät samanlaisina kuin tänä vuonna. Tuottajayhteisöjen vuoden 2024 hinnastot ekomodulaatioluokkineen julkaistaan Ringin verkkosivuilla lokakuussa 2023.

Puupakkausten kierrätysmaksuja ei ollut tarvetta muuttaa ekomodulaation takia, sillä maksuissa oli jo ennestään eroteltu hyvin kiertävät puupakkaukset, joiden kierrätysmaksu on muiden puupakkausten kierrätysmaksuja alhaisempi. Tällaisia pakkauksia ovat esimerkiksi standardoidut puulavat ja kaapelikelat.

Mitä ekomodulaatio merkitsee tuottajavastuulliselle yritykselle?

Porrastettujen kierrätysmaksujen myötä yrityksille tulee halvemmaksi käyttää entistä helpommin kierrätettäviä pakkauksia. Keskeinen tavoite ekomodulaation takana onkin saada markkinoille yhä paremmin kierrätettävissä olevia pakkauksia ja näin edistää pakkausjätteen kierrätystavoitteiden saavuttamista.

Metalli- ja paperikuitupakkauksia käyttävien yritysten on hyvä valmistautua raportoimaan vuoden 2023 pakkaustiedot uudistuvien ekomodulaatioluokkien mukaan vuonna 2024. Muovi- ja lasipakkaukset raportoidaan vuonna 2024 totutusti kuluvan vuoden ekomodulaatioluokkien mukaan.

EU:ssa on tällä hetkellä valmisteilla pakkaus- ja pakkausjäteasetus (PPWR), joka saattaa valmistuessaan vaikuttaa myös ekomodulaatioluokkiin. Rinki tiedottaa asiakkailleen ekomodulaation tiimoilla tapahtuvista muutoksista.

Lisää tietoa ekomodulaatiosta asiakasyrityksillemme löytyy Ringin koulutustilaisuuksien aineistoista Ringin extranetistä.