Ei mikään sooloesitys

Joachim Quoden haluaa yhtenäistää Euroopan tuottajavastuurintamaa.

Teksti Sami Anteroinen

Kuva EXPRA

Viimeisten 25 vuoden aikana tuottajavastuu on kehittynyt Euroopassa toimivaksi konseptiksi, joka ohjaa pakkausten kierrätystä ja kestävää kehitystä oikeaan suuntaan.

Valitettavasti jokainen Euroopan unionin 28 jäsenmaasta on päättänyt kehittää oman ohjelmansa, oman laajennettua tuottajavastuuta (EPR, Extended Producer Responsibility) koskevan lainsäädäntönsä ja omat sääntönsä, sanoo EXPRAn (Extended Producer Responsibility Alliance) toimitusjohtaja Joachim Quoden. Myös RINKI Oy on EXPRAn jäsen.
Quoden myöntää, että paikallinen joustavuus on tarpeen jäsenvaltioiden välisten erojen huomioimiseksi. Esimerkiksi Suomi ei ole Kypros eikä Irlanti ole Romania.

– Olemme kuitenkin saaneet paljon tärkeitä kokemuksia erityisesti maista, joissa laajennetun tuottajavastuun aloitukseen on liittynyt paljon virheitä ja puutteita. Valitettavasti muut jäsenvaltiot eivät ole ottaneet näitä opetuksia huomioon vaan ryhtyneet sen sijaan keksimään pyörää uudelleen, hän sanoo.

Tämän lisäksi useimmissa jäsenvaltioissa asianosaisten sidosryhmien rooleja ja vastuita ei ole jaoteltu selkeästi eivätkä viranomaiset ole panneet velvoitteita täysin täytäntöön tai valvoneet niiden täyttämistä kaikkien sidosryhmien osalta.

– Sen vuoksi monissa jäsenvaltioissa on hyvin paljon mahdollisuuksia parantaa koko järjestelmää ihan vain ottamalla käyttöön parhaat käytännöt, Quoden väittää.

Direktiivi ohjaa muutosta

Uuden jätedirektiivin odotetaan muuttavan asioita, sillä siinä on sovittu laajennetun tuottajavastuun vähimmäisvaatimukset – ja jäsenvaltioiden on pantava ne toimeen yhdessä tiukempien tavoitteiden ja laskentasääntöjen, harmonisoidun raportoinnin ja muiden vaatimusten kanssa.

– Odotan monen maan toiminnan tehostuvan, jos jäsenvaltiot tekevät työnsä ja muuttavat kansallisen lainsäädäntönsä nopeasti.

Quoden myöntää, ettei laajennettu tuottajavastuu varmaankaan ole ”erityisessä suosiossa” sen teollisuuden keskuudessa, jota se koskee. Hänen mukaansa alan yritykset kuitenkin ajattelevat, että EPR tarjoaa alalle hyvän työkalun asiakkaiden ja viranomaisten nykyisten odotusten täyttämiseksi.

– Laajennetun tuottajavastuun avulla he voivat taloudellisten odotusten täyttämisen lisäksi ohjata prosessia oma-aloitteisella ja positiivisella tavalla. Nykyään tiedetään myös yleisesti, että EPR antaa heille mahdollisuuden ymmärtää paremmin kierrätysketjun tarpeita kun pakkauksia suunnitellaan, Quoden uskoo. >

Mikään ei ole
kiveen hakattua

Quoden uskoo, että tällä hetkellä suurimmat laajennettuun tuottajavastuuseen liittyvät haasteet koskevat kansalaisjärjestöjen ja poliitikkojen jatkuvasti muuttuvaa toimintaympäristöä. Koska prioriteetit ja vaatimukset muuttuvat jatkuvasti, pitkän aikavälin perspektiiviä on vaikea saavuttaa.

– Viisi vuotta sitten poliitikoille ja kansalaisjärjestöille suurin uhka oli ruokahävikki, ja teollisuutta pyydettiin vähentämään sitä – heikentämättä kuluttajien valinnanmahdollisuuksia tai lisäämättä heidän rasitustaan. Nykyään samat ihmiset keskittyvät tiettyjen tuotteiden ja pakkausten elinkaaren loppuvaiheisiin ja unohtavat niiden käyttötarkoituksen.

Quoden muistuttaa myös, että maailman valtameriin kertyvän muovin aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen ei todennäköisesti onnistu pelkästään eurooppalaisin toimin, sillä 90 prosenttia muovista tulee Kaakkois-Aasiasta. Hän haluaisi nähdä vähemmän populistisia aloitteita ja toivoo käytännön toimia.

Kaikki saatava mukaan

Yksi käyttökelpoinen vertailukohta voisi olla kiertotalouspaketti, jota EU:n komissio valmisteli monta vuotta yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa. Komissio sai aikaan ehdotuksen, jonka vahvistivat ja hyväksyivät Euroopan parlamentin ja 28 jäsenmaan muodostaman komission lisäksi kaikki muutkin sidosryhmät, teollisuus ja kansalaisjärjestöt.

– Tietenkin myös meidän on alan sisällä annettava oma panoksemme parantamalla järjestelmiämme ja tarjoamalla ratkaisuja kaikille markkinoilla oleville tuotteille, Quoden sanoo ja lisää, että alalla kyllä tapahtuu edistystä nykyään paljon enemmän kuin ennen.

Esimerkiksi CEFLEX-hankkeessa on mukana lähes 100 yritystä ja yhdistystä (pitäen sisällään pakkausalan koko arvoketjun muovin tuottajista kierrätysorganisaatioihin), joiden tavoitteena on kehittää kestävän kehityksen mukaisia joustokalvoratkaisuja.

EXPRA uudistuu

Quoden on varma, että uusi lainsäädäntö voi nostaa laajennetun tuottajavastuun uudelle tasolle. Hänen mukaansa EXPRA itse asiassa on jo ennakoinut tätä kehitystä ja laatinut omat suunnitelmansa tulevaisuutta varten esittelemällä ”EXPRA 2.0” -hankkeen.

– Sovimme keskittyvämme aiempaa paljon enemmän jäseniimme. Analysoimme heidän haasteensa ja tarpeensa ja pyrimme tukemaan heitä Brysselin tasolla paljon enemmän kuin ennen, Quoden sanoo ja korostaa, että EXPRA on siinä suhteessa todella ainutlaatuinen pakkausalan järjestö, ettei se ole keskittynyt vain Brysseliin.

– Odotan innolla, että pääsen viettämään enemmän aikaa eri maissa ja tukemaan heitä uuden lainsäädännön soveltamisessa. Ensin lainsäätäjien parissa ja sitten, mikä tärkeintä, käytännössä, hän sanoo.

 

Joachim
Quoden

Joachim Quoden nimitettiin EXPRAn (Extended Producer Responsibility Alliance) toimitusjohtajaksi huhtikuussa 2014. EXPRA on pakkausten kierrätysorganisaatioiden voittoa tavoittelematon yhteenliittymä, jonka omistavat kierrätysvelvolliset teollisuusyritykset. Tällä hetkellä EXPRAn jäseninä on 19 pakkausten kierrätysorganisaatiota 18 maasta eri puolilta maailmaa.

Quoden pätevöityi lakimieheksi Bonnissa Saksassa kesäkuussa 1995. Hän toimi 13 vuoden ajan lakimiehenä Der Grüne Punktilla, joka vastaa pakkausmateriaalien keräyksestä ja kierrätyksestä kaikkialla Saksassa.

Tammikuussa 2001 hänestä tuli PRO EUROPEn pääsihteeri. Se on kansainvälinen kattojärjestö, johon kuuluu 35 pakkausten kierrätysorganisaatiota. Huhtikuusta 2005 helmikuuhun 2013 hän toimi PRO EUROPEn toimitusjohtajana.

Tähänastisesta kokemuksestaan EXPRAn palveluksessa Quoden sanoo, että useimmat jäsenet ovat hyvin sitoutuneita: he haluavat viedä EXPRAa eteenpäin, nostaa laajennetun tuottajavastuun uudelle tasolle ja auttaa toisiaan kehittymään.

– Erinomaista on ollut myös loistava yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa, mukaan lukien komissio ja muut viranomaiset, kun käyttökelpoista ja hyödyllistä kiertotalouspakettia kehitettiin, Quoden sanoo.

– Meillä oli toki paljon keskinäisiä kiistoja, mutta tiesimme myös, että meillä kaikilla oli yhteinen tavoite.