Juha-Heikki Tanskanen
Juha-Heikki Tanskanen
Näkökulma 17.6.2019

Tuottajavastuu vaikuttaa yritysten kilpailukykyyn

Uudistetut jäte- sekä pakkaus- ja pakkausjätedirektiivit on tuotava kotimaiseen lainsäädäntöön 5.7.2020 mennessä. Jätelakiin ja pakkausjäteasetukseen on tulossa merkittäviä muutoksia, joista useat johtuvat kiristyneistä kierrätystavoitteista.

Erityisesti yhdyskuntajätteen kierrätystavoitteiden saavuttaminen on Suomelle haastavaa. Olemme saaneet direktiivien lisäksi komissiolta ohjeita jätehuollon työnjakoon, ohjauskeinojen käyttöön ja jopa tekniseen toteutukseen liittyen.

Yhdyskuntajätteen lajittelua ja kierrätystä on pystyttävä lisäämään merkittävästi (360 000 t – 640 000 t), jotta nykyinen 41 prosentin kierrätysaste saadaan nostettua 55 prosenttiin vuoteen 2025 ja 65 prosenttiin vuoteen 2035 mennessä.

Tarvitaan enemmän lajittelua syntypaikoilla ja investointeja sekajätteen laitosmaiseen lajitteluun. Lajittelulaitoksia on Suomessa vielä vähän, kun ottaa huomioon omakotivaltaisen asutuksen korkeat logistiikkakustannukset.

Direktiivien mukaan pakkaustuottajien vastuulla on pakkausjätteelle asetettujen kierrätystavoitteiden saavuttaminen. Laajempaakin roolia on tuottajille pohdittu, mutta kansalliset kiristykset olisivat kansatalouden kannalta haitallisia. Ne heikentäisivät kotimaisten yritysten kilpailukykyä ja johtaisivat verokertymän sekä työpaikkojen määrän vähenemiseen Suomessa.

Miksi direktiivien tason ylittävä vastuu pakkaustuottajille on haitaksi suomalaisille? Syynä on kuluttajien lisääntynyt innostus ostaa tuotteita netistä EU:n ulkopuolisilta yrityksiltä.

Kotimaiset kierrätysvaateet eivät rasita näiden yritysten kustannusrakennetta, koska tuottajavastuuta ei ole saatu laajennettua koskemaan niitä. Suomalaiset pakattuja tuotteita myyvät yritykset keräävät kierrätykseen tarvittavat rahat osana myytävien tuotteiden hintaa, koska itse kierrätyspalvelun on oltava kuluttajille ilmaista. Tuotteen hinta nousee ja nettikaupan kilpailukyky kasvaa.

Kun vastuu yhdyskuntajätteen kierrätyksestä annetaan pakkaustuottajien sijaan tahoille, jotka voivat laskuttaa jätehuoltopalvelusta kuluttajia, kilpailukykymme ulkomaisiin yrityksiin verrattuna ei heikkene. Jätehuollossa kotimainen toimija kun joutuu harvemmin kilpailemaan ulkomaisen nettikauppiaan kanssa.

Hyvää kesää,

Juha-Heikki