Tuottajavastuu nostaa kierrätysmaksuja

Kuluttajille päätyvien pakkausten kierrätysmaksut nousevat. Syynä tähän on pakkausten laajennettu tuottajavastuu.

Uusi asetus edellyttää 1 850 keräyspisteen käyttöönottoa 1.1.2016. RINKI Oy:n toimitusjohtajan Juha-Heikki Tanskasen mukaan pisteiden lukumäärän osalta aikataulu on liian tiukka, ja osa pisteistä valmistuu vasta vuoden 2016 puolella.

– Pakkausasetus saatiin heinäkuussa 2014, jolloin valtakunnallisen järjestelmän rakentamiseen jäi aikaa alle 18 kuukautta. Moni taho varmaan ajatteli, että tuottajien olisi helppo perustaa oma verkostonsa kuntien nykyisten ekopisteiden varaan. Halusimme kuitenkin rakentaa Rinki-ekopisteverkoston siten, että pääosa pisteistä sijoittuu sinne, missä ihmiset muutenkin asioivat eli kauppa- ja palvelukeskuksiin. Meille onkin tulossa noin 500 uutta kauppapistettä. Pidemmällä tähtäimellä tämä on paras ratkaisu, hän toteaa.

Tanskanen korostaa, että verkon rakentamiseksi ajoissa tehdään töitä täysillä, ja optimismia on paljon.

– Uskomme vahvasti, että saamme yhdessä kuntien ja yksityisten yritysten kanssa rakennetuksi tehokkaan ja kuluttajia hyvin palvelevan pakkausten keräysjärjestelmän Suomeen.

Lisää velvoitteita

Lähes kaikkien tuottajayhteisöjen kierrätysmaksut nousevat. Suomen Uusiomuovi Oy:n hintapäätösten taustalaskelmissa on ollut tavoitteena, että logistiikkaketjussa voidaan ottaa käyttöön tehokkaimmat ratkaisut. Alkuvaiheessa toimintaa rasittaa pakkausasetuksen mukaisten vakavaraisuusvaatimusten täyttäminen.

– Pakkausasetus toi mukanaan kuluttajien muovipakkausten keräysvelvoitteen. Tähän olemme jo aiempina vuosinakin taloudellisesti varautuneet. Uudet velvoitteet tuottajille näkyvät väistämättä maksujen nousuna, toteaa toimitusjohtaja Vesa Soini.

Lähiajan yhtenä haasteena on, että asetuksen mukaan ensi vuoden alusta pitää olla toiminnassa 500 kuluttajakeräyspistettä.

– Tehtävää on vielä paljon. Toinen kysymys on kuluttajilta kerättävien muovipakkausten laatu. Olemme koeluontoisesti keränneet muovipakkauksia Tampereella ja Kuopiossa. Niistä saadut kuluttajapakkaukset ovat pääosin kierrätyskelpoisia.

Haasteena Soini pitää sitä, miten RINKI Oy onnistuu vastuullaan olevassa kuluttajaneuvonnassa ensi vuonna.

– Tärkeää on, että laatu pysyy vähintään koepisteiden tasolla.

Osana Kiertotalouskyläänsä Ekokem rakentaa Muovijalostamoa, jossa Uusiomuovin toimittamat pakkaukset kierrätetään ja jonka syöttövirrasta ne muodostavat osan. Toiminta on uutta Suomessa, mutta Soini uskoo, että Ekokem kykenee vastaamaan haasteeseen, ja toimintaa voidaan kehittää.

Puun tilanne vakaa

Puupakkausten Kierrätys PPK Oy:n hallitus ei kokenut ajankohtaiseksi muuttaa puupakkausten kierrätysmaksuja. Alan haasteita toimitusjohtaja Jukka Ala-Viikari kuvailee perinteisiksi.

– Suomessa metsät kasvavat puuta enemmän kuin niitä hakataan. Neitseellisiä puutuotteita on tällä hetkellä hyvin tarjolla, joten kierrättäminen on haastavaa. Katse pitäisi kääntää järkevään hyödyntämiseen. Erittäin positiivista on, että puupakkausjätteen osalta ympäristöviranomaiset ovat nyt huomanneet Suomen erityisolosuhteet. Toivottavasti asia ymmärrettäisiin myös EU-tasolla.

Ala-Viikari kertoo, että viime vuonna aloitettu tilastoinnin kehitystyö jatkuu PPK:ssa.

– RINKI Oy:n viime keväänä ensimmäistä kertaa käyttämä tiedonkeruulomake on puupuupakkausten osalta osoittautunut hyväksi ja tuottanut mielenkiintoista tietoa. Ohjeistus kaipaa vielä täsmennyksiä, mutta asia etenee.

Keräysverkosta hintapaineita

Suomen Kuitukierrätys Oy:n toimitusjohtaja Juha-Pekka Salmi toteaa, että kuluttajapakkausten ja aaltopahvin kierrätysmaksujen nousu oli nähtävissä jo pari kolme vuotta sitten, kun yhtiö teki skenaarioita uuden jätelain ja asetuksen pohjalta.

– Muutos johtuu valtakunnallisen kuluttajapakkausten keräysverkoston rakentamisesta. Pakkausten kierrätyksen lisäksi tuottajien vastuu pakkausjätteen keräämisestä ja jätehuoltokustannuksista kasvaa. Toisaalta teollisuuskuitujen maksuja pystymme jopa laskemaan.

Salmi toivoo, ettei kuluttajien kiinnostus pakkausjätteen kierrätykseen jää muiden huolien jalkoihin ja uusi ekopisteverkosto vajaakäytölle.

– Puristinhankintojen sekä materiaalien keräämisen ja käsittelyn bruttotyöllisyysvaikutukset lienevät kuitenkin positiivisia. Kierrätyskuitumarkkinat näyttävät kohtalaisilta.

Salmi arvioi, että tuleva vuosi on sekä Kuitukierrätykselle että Ringille vilkas.

– Uusia RINKI-ekopisteitä, uusia puristimia ja muita keräysvälineitä, keräysreittejä, viestintää ja niin edelleen. Lisäksi tiivistämme materiaalihallintaa kumppaneiden kanssa.

Maksurakenne uudistuu

Mepak-Kierrätys Oy laajentaa nykyistä HSY:n alueen eli pääkaupunkiseudun kotitalouksien metallijätteiden keräyksen kattamaan pakkausasetuksen mukaisesti koko valtakunnan alueen.

– Tämä lisää erityisesti kuluttajapakkauksiin kohdistuvia kustannuksia merkittävästi. Otamme käyttöön metallityyppikohtaiset kierrätysmaksut kuluttaja- ja yrityspakkauksille, toimitusjohtaja Tapani Sievänen kertoo.

2016 metallipakkausten kierrätysmaksut on määritelty aiheuttamisperiaatteella ja kustannusvastaavasti. Pohjana ovat eri metalleista valmistettujen kuluttaja- ja yrityspakkauksista saatavat metallijätteen myyntituotot sekä eri metallijätteiden keräysjärjestelmien kustannukset. Tällöin kuluttajapakkausten kierrätysmaksu nousee, mutta yrityspakkausten kierrätysmaksu laskee.

– Kierrätysmetallin hintataso on ollut pitkään laskussa. Tämä asettaa omat lisähaasteensa kustannusten ja vakavaraisuusvelvoitteiden lisäksi Mepakin taloudelle sekä kierrätysmaksuille.

Entistä puhtaampaa lasia

Myös Suomen Keräyslasiyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Maija Peltola kertoo, että syynä lasipakkausten kierrätysmaksun nousuun on tuottajavastuun laajentuminen.

– Toukokuussa 2015, tuottajavastuun laajentumisen ensimmäisessä vaiheessa, kuntien ja jätealan yritysten keräämän lasipakkausjätteen vastaanotto käynnistyi 38 terminaalissa. 2016 aloitetaan lasipakkausten vastaanotto kuluttajilta 1 850 Rinki-ekopisteessä.

Lasipakkausjätteen vastaanoton käynnistyminen terminaaleissa viime toukokuussa on Peltolan mukaan osoittanut, että materiaalin laatu vaihtelee paljon. Alueilla, joissa kerätty lasipakkausjäte on tähän saakka hyödynnetty maarakentamisessa, pakkausten joukkoon on voinut laittaa myös lasin kierrätykseen kelpaamatonta materiaalia.

– Tuottajayhteisöllä on iso haaste siinä, että lasipakkausjätteen laatu saadaan kelpaamaan mahdollisimman hyvin kierrätykseen. Terveydenhuollon lasipakkaukset on ohjattava lajitteluvaiheessa erilleen, ja myös posliinin ja keramiikan määrää lasin joukossa on saatava vähennettyä. Oikean lajittelun merkitystä ei voi korostaa liikaa, kun tavoitteena on saada kerätty materiaali kierrätykseen.

 

Kuluttajapakkauskeräys alkaa

Tammikuun 2016 alusta lähtien tuottajien vastuulla on kuluttajapakkausten keräys ja kierrätys kokonaisuudessaan. Tällöin Rinki-ekopisteverkosto aloittaa toimintansa. Pisteisiin kuluttajat voivat palauttaa maksutta kotitalouksissa kertyvät pakkausjätteet.

Rinki-ekopisteverkostoon on tulossa vuoden 2016 aikana kartonki-, lasi- ja metallipakkauksille vähintään 1 850 keräyspistettä kautta Suomen. Lisäksi 500 pisteessä kerätään muovipakkauksia.

Pakkausasetuksen edellyttämien, myös yritysten pakkausjätteiden vastaanottoon ja välivarastointiin tarkoitettujen terminaalien toiminta on siirtynyt kokonaisuudessaan tuottajien vastuulle. Pakkausasetuksen minimivaatimus niiden määrälle on 30. Ne aloittivat toimintansa toukokuussa 2015, ja niitä on eri pakkausmateriaaleille. Määrät vaihtelevat: esimerkiksi muovilla on 66 yritysterminaalia.

Jätelaki edellyttää lisäksi tuottajayhteisöiltä toiminnan turvaamiseksi kuuden kuukauden taloudellista vakavaraisuutta.

Kuluttajat tarvitsevat tietoa uudesta järjestelmästä sekä materiaalin puhtauden ja lajittelun tärkeydestä.

Juha-Heikki Tanskanen kertoo, että perusviestintään Ringillä on käytössä valtakunnallinen puhelinpalvelu, josta voi kysyä lajitteluohjeita, kattavat nettisivut sekä pisteisiin tulevat lajitteluohjeet. Muuta viestintää tehdään tiedotusvälineiden ja yhteistyökumppaneiden kautta.

 

Vuosimaksut alas

Yritysten kannalta myönteinen muutos vuodenvaihteessa on, että Ringin vuosimaksut alenevat 14,5 prosenttia.

– Olemme kilpailuttaneet toimintoja ja tehostaneet omaa toimintaamme. Vapautunutta resurssia on kohdennettu kuluttajapakkausten keräyksen toteutukseen, mitä ei kateta Ringin vuosimaksulla, toimitusjohtaja Juha-Heikki Tanskanen kommentoi.

Lisätietoja ja tilastot: rinkiin.fi

Teksti Ilpo Salonen, kuvitus Janne Harju